วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล  นางสาวชนิกานต์   จับจัด
ชื่อเล่น นิกหมู่ 1
คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีกว่าวันที่ผ่านมา
ภูมิลำเนา   จังหวัดราชบุรี